ที่ปรึกษาศูนย์มาตรฐานรหัสและปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสุขภาพแห่งชาติ

รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์
ที่ปรึกษา
พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวาสี
ที่ปรึกษา
ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
ที่ปรึกษา
นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย
ที่ปรึกษา
 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข