จำนวนผู้เข้าชมปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา


รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา


ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภาพญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาพ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลานพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลานพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา
 
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข