มุมดาวโหลด

ฐานปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลารหัสมาตรฐานสุขภาพ / หนังสือเวียน / แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบการอบรม
1 รหัสมาตรฐานสุขภาพ
2 หนังสือแจ้งเวียน
3 หนังสือ / คู่มือ
4 รายงานปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาหน่วยงานบริการสุขภาพ
5 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกจดหมายปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา
6
7 ใบแก้คำผิดหนังสือแนวทางการตรวจปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาฯ 4 เล่ม [update 01/03/60] 
8 ใบแก้คำผิด Standard Coding Guidelines 2014 [update 27/07/58] 
9 ใบแก้คำผิด Standard Coding Guidelines 2011
10 เอกสารประกอบการอบรม Basic ICD-10 ปี 59
11 เอกสารประกอบการอบรม Advance ICD-10 ปี 58
12 เอกสารประกอบการอบรม ICF ( 4 ภาค)
13 เอกสารประกอบการบรรยายรหัสโรคและหัตถการ
14 เอกสารประกอบการอบรม Basic ICD-10 for PCU

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข