รหัสผู้พิการ ICF

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อคัดเลือกรหัส ICF ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของคนพิการในปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา

  • เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างการให้รหัส ICF ที่สามารถเชื่อมโยงกับรหัสโรค ICD-10-TM
เอกสาร เรื่อง ส่งหนังสือคู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF ฯ
โครงสร้างการให้รหัส ICD-10-TM เชื่อมโยงกับรหัส ICF
ฐานปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลารหัสผู้พิการ ICF
คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF
 

สไลด์ประกอบบรรยาย

ความพิการประเภท 1 ความพิการทางการเห็น

 

ความพิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

 

ความพิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

 

ความพิการประเภท 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

 

ความพิการประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา

 

ความพิการประเภท 6 ความพิการทางปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา

 

ความพิการประเภท 7 ความพิการออทิสติก

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข