จำนวนผู้เข้าชมปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาประชาสัมพันธ์

 ขอแก้ไขรหัส ICD-10  

 ตามองค์การอนามัยโลก ฉบับ 2016

กรณี แพทย์วินิจฉัย Dyspepsia ให้รหัส R10.1 Dyspepsia NOS ถ้าแพทย์วินิจฉัย Function Dyspepsia หรือ Non-Ulcer Dyspepsia ให้รหัส K30 Function Dyspepsia
 •   ปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาการประชุม / อบรม
 •  (เต็มเเล้ว)  

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019   

  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562
  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
   แบบฟอร์มสำรองห้องพัก The Emerald Hotel

  หนังสือที่จะได้รับมี 4 เล่ม

 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ขอความร่วมมือเผยแพร่และสนับสนุนการปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาทะเบียนธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรหัสมาตรฐานที่ประกาศใช้ของกระทรวง
  สาธารณสุข

 •  ประกาศแจ้งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] 
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •   มาตรการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 83
 •  ตัวชี้วัดที่ 083.2: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 

 •   ประชุม Conference ประจำเดือน
 •  หนังสือเชิญประชุม VDO-Conference เดือนกันยายน 2560
 •  VDO-Conference ประจำเดือน 
 •  รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ส่ง คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ [19 มิ.ย.60]  

 •  
     ปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา
  อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019  

  วันที่ 13-15 มีนาคม 2562  
  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  Visit Thai Health Coding Center ICD-10-TM  

  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  
  ณ ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ประชุมการให้รหัสโรค และหัตถการ Advance ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 รุ่นที่ 3  

  วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561  
  ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพ
  ประชุมการให้รหัสโรค และหัตถการ Advance ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 รุ่นที่ 1  

  วันที่ 18-20 เมษายน 2561  
  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพ
  การอบรมการใช้งานโปรแกรม CoAg Fin และการบริหารจัดการด้านการเงิน สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน DGHT  

  วันที่ 26-27 มีนาคม 2561  
  ณ ห้องฝึกอบรมปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ประชุมการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018  

  วันที่ 19-21 มีนาคม 2561  
  ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
  ประชุมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ 

  วันที่ 18 กันยายน 2560  
  ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 ครั้งที่ 6  

  วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560  
  ณ รร.เดอะเซส บางแสน จ.ชลบุรี

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 (Standard Coding Guidelines, edition 2017) ครั้งที่ 5 

  วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
  ณ ห้องประชุมสมาคมแม่ปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสาธารณสุข

 •  
   

  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.