การประชุมพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) 2017

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรม เดอะเซส บางแสน

 

         เมื่อ วันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มข้อมูปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการจัดประชุมพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) 2017 โดยได้รับเกียรติจากคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการแพทย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาในการให้รหัสโรค และวิชาการใหม่ๆเกือบทุกรหัสของ ICD และด้วยความกรุณาของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้ Coders มีความเข้าใจในการให้รหัสแต่ละรหัสมากยิ่งปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา

 

 

เขียนโดย  

กลุ่มปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ 5  

ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข