ประชุมการให้รหัสโรค และหัตถการ Advance ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 รุ่นที่ 1

วันที่ 18-20 เมษายน 2561

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพ

 

          เมื่อ วันที่ 18-20 เมษายน 2561 ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเนินการจัดอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ฟื้นฟูความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรค ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามหลักวิชาการ และรหัสใหม่ๆ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 23 เมษายน 2561  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข