ประชุมการให้รหัสโรค และหัตถการ Advance ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 รุ่นที่ 3

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพ

 

          เมื่อ วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD-10)เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรค ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการให้รหัสโรค(Standard Coding Guidelines)

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข