การอบรมการใช้งานโปรแกรม CoAg Fin และการบริหารจัดการด้านการเงิน สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน DGHT

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561

ณ ห้องฝึกอบรมปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

         เมื่อ วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมการใช้งานของ CoAgFIN และการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้เข้าใจ เเละใช้ได้อย่างถูกต้องให้เป็นไปในเเนวทางเดียวกัน

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 4 เมษายน 2561  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข